ATtiny13 timer

Pre overenie funkcie časovača je zapojenie obvodu jednoduché: ATtiny13 timer

#include <avr/io.h>;

#define LED0 0

int main (void)
{
  DDRB |= (1 << LED0); //Port PB0 je vystupny pre LED0

  TCCR0A = 0; //nastavenie rezimu "normal" 
  TCCR0B |= ((1 << CS02) | (1 << CS00)); // CLOCK/1024
  TCNT0 = 0x0; //vynulovanie casovaca

  for (;;)
  {
   if (TCNT0 >= 200) //dosiahnuta pozadovana hodnota
   {
     PORTB ^= (1 << LED0); //Zmena hodnoty, blikanie LED
     TCNT0 = 0x0;
   }
  }
}